Návštěvní řád

 

Návštěvní řád Diecézního muzea v Brně

 

Vážení návštěvníci,

 

jsme rádi, že jste zavítali do našeho muzea. Věříme, že si zde vychutnáte jedinečnou atmosféru i ničím nerušenou prohlídku. Abyste se zde vy i ostatní návštěvníci cítili co nejlépe, chtěli bychom vás požádat o respektování návštěvního řádu.

 

Diecézní muzeum v Brně je organizační jednotkou Biskupství brněnského. Vstupem do prostoru Diecézního muzea v Brně potvrzujete svůj souhlas s tímto návštěvním řádem:

 

1. Případnou slevu z ceny vstupného uplatňuje návštěvník před zakoupením vstupenky po předložení příslušného platného dokladu. Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednom okamžiku v jednotlivých expozicích a na výstavách omezen. Za organizované skupiny dětí a mládeže odpovídá jejich pedagogický dozor. Návštěvníci jsou povinni řídit se tímto návštěvním řádem a pokyny pracovníků Diecézního muzea.

 

2. Před vstupem do výstavních prostor je návštěvník povinen odložit veškeré rozměrnější předměty, zvláště pak batohy, krosny apod.

 

3. Návštěvníci si mohou expozice prohlédnout samostatně nebo na požádání také s výkladem průvodce.

 

4. Do muzea je zakázán vstup se zbraní.

 

5. Do muzea je zakázán vstup se zvířaty, s výjimkou vodícího psa pro nevidomé.

 

6. Poslední vstup do expozice muzea bude návštěvníkům umožněn 30 minut před zavírací dobou. Na ukončení návštěvní doby jsou návštěvníci upozorněni pracovníky muzea 10 minut před jejím skončením. Návštěvníci jsou povinni opustit prostory muzea se skončením návštěvní doby.

 

7. V celém objektu muzea platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

 

8. Konzumace jídel a nápojů je v expozicích zakázána.

 

9. V expozicích a na výstavách platí zákaz telefonování, hlasitého hovoru a vyrušování ostatních návštěvníků. 

 

10. Fotografování je ve všech prostorách muzea dovoleno pouze se zvláštním povolením.

 

11. Návštěvníci jsou povinni zachovávat při prohlídce expozic a výstav maximální opatrnost. Dotýkat se smějí jen exponátů a mobiliáře, které jsou k tomuto účelu výslovně určeny a takto označeny.

 

12. Osobám, které svým chováním mohou poškodit vystavené sbírkové předměty nebo ohrozit bezpečnost návštěvníků (např. pod vlivem alkoholu, návykových látek, znečištěným apod.), je do muzea vstup zakázán, případně mohou být pracovníky muzea vykázány.

 

13.Za úmyslné poškození nebo za škodu způsobenou nerespektováním návštěvního řádu či pokynů pracovníků muzea nese odpovědnost v plné výši každý návštěvník. Způsobí-li návštěvník škodu na majetku, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka bude vyžádána asistence Policie ČR. Rozsah, výše a způsob náhrady škody bude určen podle příslušných právních předpisů.

 

14. Na akcích pořádaných Diecézním muzeem mohou být pořizovány obrazové, zvukové a video záznamy za účelem prezentace muzea. Pro ochranu objektu, návštěvníků a mobiliáře jsou prostory muzea monitorovány kamerovým systémem se smyčkovým záznamem.

 

 

15. Biskupství brněnské neručí za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví návštěvníka.

 

16. Stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatňovat v návštěvní knize, případně u personálu.

 

17. V případě nerespektování tohoto návštěvního řádu si Biskupství brněnské vyhrazuje právo vykázat návštěvníka z prostoru muzea.

 

 

Vydalo: Biskupství brněnské, Petrov 8, Brno

V Brně dne 11. 1. 2021

 

            

Mgr. Martin Motyčka, ředitel muzea

 

Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., generální vikář

 

 

Madona z Veveří

Zahrady pod Petrovem

 

Otevírací doba
Pondělí – Sobota:
10-17 hod.

Vstupné
Plné          60,-
Snížené    40,-

Adresa
Diecézní muzeum
Petrov 1
602 00 Brno

fb    youtube     instagram

Petrov 1, 602 00 Brno • muzeum@biskupstvi.czhttps://www.dieceznimuzeum.cz • tel. +420 533 033 278 • otevřeno: pondělí - sobota: (9)* 10 - 17 hod. • GPS