Výukové programy

Procházka pro nejmenší

pro MŠ

Na Petrově okna září,
poznáme tu krásný svět,
povíme si o Královně –
pojďte děti na výlet!

Doporučená délka programu je 30 - 45 minut, cena 20 Kč za žáka, pedagogický doprovod se programu účastní zdarma.

Tajemství Petrova

pro 1. stupeň ZŠ


Program je určený především mladším žákům a lze jej zařadit do výuky předmětu prvouka (Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas). Děti si prohlédnou katedrálu sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově, povíme si o ní mnohé zajímavosti a vysvětlíme si její význam v dějinách i dnes. Budeme si vyprávět pověsti a legendy o světcích a ukážeme si, jak se dříve zasklívala okna katedrály. V muzeu nakonec objevíme tajemství krásných obrazů a soch.

Doporučená délka programu je 45 - 60 minut, cena 40 Kč za žáka, pedagogický doprovod se programu účastní zdarma.
 

 

Gotika a baroko I.

pro 1. stupeň ZŠ


Program vhodně doplňuje poznatky, které žáci získávají ve výuce vlastivědy během 4. a 5. ročníku. Na exponátech Diecézního muzea si mohou ověřit hlavní formální a obsahové znaky jednotlivých uměleckých stylů. Podle potřeby lze program rozdělit na umění středověku a umění barokní.

Doporučená délka programu je 60 minut, cena je 40 Kč za žáka, pedagogický doprovod se programu účastní zdarma.
 

 

 

Gotika a baroko II. – živé dědictví české kultury

pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ


Program lze využít jako doplňující a rozšiřující formu výuky předmětů dějepis, výtvarná výchova, umění a kultura, základy společenských věd. Během komentované prohlídky   expozice Diecézního muzea jsou studenti aktivně konfrontováni s uměleckými díly vybraných epoch dějin umění.

Doporučená délka programu je 60 minut, cena 40 Kč za žáka, pedagogický doprovod se programu účastní zdarma.
 

 

Světová náboženství – judaismus, křesťantví, islám

pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ

Náplní programu je srovnání tří monoteistických náboženství, která v minulosti formovala a do značné míry stále formují naši kulturu. Žáci se seznámí s kořeny náboženství, obdobím jejich vzniku a hlavními věroučnými myšlenkami. V neposlední řadě bude kladen důraz na jednotlivé podobnosti či rozdílnosti a na mezináboženský dialog. Snahou bude porozumět a určit, z čeho vycházejí kulturní rozdíly.

Doporučená délka programu je 60 - 90 minut, cena 40 Kč za žáka, pedagogický doprovod se programu účastní zdarma.

 

Vita Christi - Život Kristův – komentovaná prohlídka stálé expozice

lze zařadit do výuky předmětů náboženská výchova, etická výchova, občanská výchova


V rámci programu si žáci mohou prostřednictvím vybraných uměleckých děl zopakovat a doplnit své znalosti o životě Ježíše Krista a základech křesťanské věrouky. Program je možné přizpůsobit věku žáků a může tak zpestřit a obohatit výuku na prvním i druhém stupni základních škol a na školách středních.

Doporučená délka programu je 45 - 60 minut, cena 40 Kč za žáka, pedagogický doprovod se programu účastní zdarma.

BIBLE a její poslání pro současný svět

pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ

Cílem programu BIBLE je seznámit mládež s Biblí, nastínit její struktury a rozdělení, a zodpovědět otázky, co znamená Bible pro křesťany a jaký význam má pro současný svět. Součástí programu bude teoretická část konaná formou prezentace a prohlídka stálé expozice Diecézního muzea, kde se žáci na muzejních exponátech seznámí s evangelním příběhem. Nedílnou součástí bude také ukázka krátkého biblického čtení, při němž si žáci osvojí práci s Biblí.

Doporučená délka programu je 60 - 90 minut, cena 40 Kč za žáka, pedagogický doprovod se programu účastní zdarma.

Církevní památky brněnské diecéze

pro 2. stupeň ZŠ a pro SŠ

Program se věnuje nejvýznamnějším sakrálním památkám na Moravě. Prostřednictvím obrazové prezentace bude připomenuto kulturní bohatství našeho regionu. Posluchači se dozvědí o nejvýznamnějších sakrálních památkách různých historických období, na kterých si zopakují hlavní zákonitosti a rozlišovací znaky jednotlivých uměleckých slohů. Prezentace je zaměřena na architektonické skvosty brněnské diecéze, na nejznámější brněnské kláštery a na historický vývoj katedrály sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově. 

Doporučená délka programu je 60 - 90 minut, cena 40 Kč za žáka, pedagogický doprovod se programu účastní zdarma.

Madona z Veveří

Otevírací doba
Pondělí – Sobota:
10-17 hod.

Vstupné
Plné          60,-
Snížené    40,-

Adresa
Diecézní muzeum
Petrov 1
602 00 Brno

fb

Petrov 1, 602 00 Brno • muzeum@biskupstvi.czhttps://www.dieceznimuzeum.cz • tel. +420 533 033 278 • otevřeno: pondělí - sobota: (9)* 10 - 17 hod. • GPS